Kofi Kinaata – Thy Grace Lyrics

Jah Jah nny3 awo’aa
Hw3!Obi ne yem’ nka woreko mpo menko biW)rot) ma me nnya sika nnt) bi
Obi ne yem’ nka asem ato Kofi Me da prison na me renom zontoli

Ewurade nny3 awo’a nka
Nka me y3 lonely ma hwehw3 obi M’aka m’as3m akyer3 no Ma me nnya obia, me nnya obia
M’ab) me ndwom akyer3 no oo

CHORUS: Adom Wura, Nny3 awo’a nka! Ewurade nny3 awo’a nka

2. Hw3! Wo ku h3n daa nso still aa y3nnwuW) serew kwa nso h)n akoma mu sumH)n yem’ nka enigyie yi adan me s? W’3study me nso still aa wonnh?
Hw3 adze w)nnda ooAme ntsi w)nnda oo
Anadwe desuom aa y’adeda noNa h)n dze w) rekyekyer na rekankye ny3mba egu h3n doNaaso ne nyinaa enntum ammba mu
S3 efidie sumfo h)n efidie ebubu ma Kofi me re’cruise m’etwa Seven (7) aa
W) y33 aa manntse ase yi, Nny3 awo anka

CHORUS: Adom Wura, Nny3 awo’a nka! Ewurade nny3 awo’a nka

3. Maamaa aa Maamaa
3y3 aa b) bi ma me oo Auntie Ama 3b) mpae aa b) bi ma Kofi atse Mama, ehn
3y3 aa b) bi ma me atse Auntie Ama 3b) mpae aa b) bi ma Kofi atse MamaWalaahi
Ma menua ehu w) ha ehua Mama (2x)Me ka ne nyinaa kyer3 wo aa wala
S3 enya bi na oyie ooS3 ennya bi na oyie oo
S3 3boa bi na oyie ooS3 ammboa bi na oyie oo
)y3 as3m oo, Ahw3 yie ara na y3rey3
Hw3 ame )tanfo no nyim no ooNtsi )ka n’ankotsee mpo nka mennsuro ooNaaso )tanfo ne ny3nko na )y3 meso me ny3nko no na )ba ab3 tse m’as3m na )dze me reb3k) no oo
Ofie nyimpa)b) ha, B) ha no
Ofie Abosia Otwa ha, twa ha

DOWNLOAD Mp3 Song Here: Kofi Kinaata – Thy Grace

Comments are closed.

Click to Chat!
#
Agent (Online)
×

We are here to help. Chat with us on WhatsApp for any queries.